Warning: A non-numeric value encountered in /home1/taranehacademy/public_html/wp-content/themes/iRiS/functions.php on line 5763

در این کارگاه یک روزه خانم بزرگمنش به بررسی تکنیک های آواز و همچنین بررسی و اجرای قطعاتی در دستگاه همایون پرداختند .در ادامه این برنامه اجرای شرکت کنندگان مورد بررسی و نقد توسط مدرس قرار گرفت.