Warning: A non-numeric value encountered in /home3/taranehacademy/public_html/wp-content/themes/iRiS/functions.php on line 5763

فاگوت

فاگوت از سازهای بادی چوبی است که قمیش (قطعه‌ای در بعضی از سازهای بادی) دو زبانه ای دارد. صدای این ساز در ناحیه باس است. فاگوت را در کشورهای انگلیسی‌زبان «باسون» می‌خوانند. فاگوت (باسون) جز ساز های بادی چوبی دو زبانه می باشد. ویژگیهای ساز فاگوت اصول ساختمان آن مانند...